Obsah

Na projekt Odborné učebny ZŠ Ratíškovice - vybavení a zeleň je poskytována finanční podpora z EU.

Logo

Cílem projektu je vybavení čtyř odborných učeben a souvisejících skladových prostor včetně úpravy prostranství před ZŠ Ratíškovice. Těžištěm praktické výuky je získávání odborných zkušeností, poznatků, dovedností a pracovních i bezpečnostních návyků v kontextu reálné praxe. V pozadí výuky je nutnost zmenšit propast mezi školou a realitou, kdy formou zážitkové pedagogiky žák pracuje s prožitkem jako prostředníkem ovlivňování žáka i v

rámci výchovy k budoucí profesi. Z hlediska moderní pedagogiky dojde k realizací didaktických předpokladů rozvoje klíčových kompetencí, které

není možno rozvíjet v "obyčejné" kmenové třídě základní školy. Třídy najdou své využití i při mimoškolních aktivitách žáků, které budou dále

rozvíjet jejich schopnosti. V rámci úpravy prostranství před dostavbou ZŠ projekt čerpá z myšlenky návaznosti "stavby a přírody". Jsou ponechány vzrostlé stromy a je provedena dosadba 12 dalších, byl narovnán svah a vytvořena obloukovitá terasa, umístěny dvě lavičky. V navazující části

zahrady je podpořen efekt divokosti, aby se zvýšil kontrast mezi oběma částmi. Proběhla dosadba keřových skupin a dosev pestré květnaté

směsi. V budoucnu se počítá v prostranství umístit prvky pro ekovýchovu.