Školní metodik prevence


Školní metodik prevence: Mgr. Iveta Kudrová

Konzultační hodiny: Pro žáky i rodiče na základě předešlé domluvy.

Telefon: 518 325 450

E-mail: zs.ratiskovice@tiscali.cz

 

Náplň práce školního metodika prevence:

 • Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení.
 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů.
 • Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika.
 • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů.
 • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky.
 • Spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Poskytování informačních a metodických materiálů.
 • Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence.

 

S čím se tedy na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy.
 • Experimenty žáků s návykovými látkami.
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole.
 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole.
 • Projevy rasové a menšinové intolerance.
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání.
 • …a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

Comments are closed.